07 helmikuuta 2024

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta - keskeiset muutokset

Uusi Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 541/2023 astui voimaan viime syksynä. Uudistuneen lain tarkoituksena on selkeyttää vaarallisten aineiden kuljetusten vastuita, edistää kuljetusturvallisuutta ja tehostaa kuljetusten valvontaa. Vaatimukset koskevat kaikkia VAK-toimijoita, kaikissa kuljetusmuodoissa. VAK laki koskee sekä vaarallisten aineiden, että vaarallisten jätteiden kuljetuksia. Jokaisen VAK-toimijan tulee tuntea lainsäädännön vaatimukset ja noudattaa niitä toiminnassaan. Lakia täydentää Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta (925/2023).

Uuden lain myötä valvontaa tullaan tehostamaan ja valvontaa koordinoi jatkossa Traficom, joka toimii myös lain yleisenä valvontaviranomaisena. Uutena velvollisuutena toimijoille on laissa määrätty turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä ilmoittaminen. Nimeämisestä tulee ilmoittaa Traficomin verkkosivujen kautta. Lisäksi laissa on pyritty parantamaan vaarallisten aineiden tilapäisen säilyttämisen turvallisuutta lisäämällä velvollisuus laatia sisäinen pelastussuunnitelma ja nimetä vastuuhenkilö tilapäisen säilyttämisen tilaan. 

Jatkossa tilavuudeltaan yli 450 litraiset vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävät säiliöt ja paineastiat tulee rekisteröidä Tukesin laiterekisteriin. Rekisteröintivelvollisuus on siis laajentunut myös paineettomiin säiliöihin. Rekisteröinti ei kuitenkaan koske IBC-pakkauksia, koska ne ovat pakkauksia. Kaasupullojen -40 ℃ kestävyysvaatimus koskee jatkossa vain yli litran paineastioita. 

Kaikista vaarallisen aineen kuljetuksissa tapahtuneista onnettomuuksista tai vaaratilanteista tulee antaa selvitys Tukesille, kun aiemmin rautateillä sattuneet onnettomuudet raportoitiin Traficomille.

Kuljetusvaaralliset aineet

Vaarallisiksi aineiksi kuljetuksissa luetaan erilaiset kemikaalit, seokset, tuotteet ja esineet, jotka sisältävät sellaisia aineita tai seoksia, joka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa joutuessaan kosketuksiin kudosten, materiaalien, ravintoaineiden, rehujen tai muiden aineiden kanssa. Myös ympäristövaarallisuus tulee huomioida vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Kuljetusvaaralliset aineet aiheuttavat joko räjähdys-, palo-, tartunta-, tai säteilyvaaran tai ovat syttyviä, myrkyllisiä, syövyttäviä tai voivat aiheuttaa vaarallisia reaktioita kuljetuksessa, aiheuttaen vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Kaikki vaarallisten aineiden ja jätteiden kuljetukset eivät kuitenkaan kuulu VAK-lain alle, vaan mm. ainekohtaiset vapaarajat tulee selvittää tapauskohtaisesti. Sekakuormissa vapaaraja tulee aina laskea kertoimien avulla. VAK-Haku palvelusta voi hakea nimikkeellä tai UN-numerolla eri aineiden VAK-tietoja.

VAK-vaarallisuusluokat

Kuljetusvaaraluokka määrittelee kuljetuksessa tarvittavat varoituslipukkeet.

Pakkausryhmä

Pakkausryhmä määrittelee ryhmän, mihin tietyt aineet voidaan vaaraominaisuuksien mukaan ryhmitellä pakkaamista varten. Pakkausryhmää voidaan käyttää apuna oikeanlaisen pakkauksen valinnassa. 

YK- eli UN-numero

UN-numero on kansainvälinen tunniste, jolla erilaiset aineet tunnistetaan samaksi kaikissa kuljetusmuodoissa.

Huomioi nämä asiat, kun kuljetat vaarallisia aineita

  • Lähettäjä luokittelee vaaralliset aineet ja jätteet vaarallisuuden mukaisiin luokkiin.
  • Pakkaaja pakkaa aineet vaaraluokkien mukaisesti. Pakkauksien tulee olla tyyppihyväksyttyjä ja niissä tulee olla sisällön tunnistamiseen tarvittavat merkinnät ja varoituslipukkeet.
  • Vaarallisten aineiden kuljetusta, pakkaamista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan yrityksellä tulee olla nimettynä ns. VAK-turvallisuusneuvonantaja.
  • Kuljettajalla tulee olla vaarallisten aineiden kuljetuksiin oikeuttava ns. ADR-ajolupa.
  • Ajoneuvon tulee olla katsastuksessa todettu teknisesti sopivaksi vaarallisten aineiden kuljetukseen.
  • Ajoneuvossa tulee olla kuorman sisällöstä kertovat varoitusmerkit, kuten oranssikilpi, vaaratunnuslipuke ja varoituslipukkeet.
    Kuljetuksen mukana on oltava kuorman rahtikirja (tai jätteen siirtoasiakirja asianmukaisin merkinnöin) ja kuorman mukainen kirjallinen turvallisuusohje.

Kirjoittaja
Laura Kauhanen


Lähteet ja lisätietoja

https://tukes.fi/vak/uusi-vak-lainsaadanto

https://tukes.fi/vak/vak-kuljetusten-turvallisuus
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uusi-laki-vaarallisten-aineiden-kuljetuksesta-voimaan-192023-toimijoille-uusia

VAK-luokitukset | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Merkinnät ja varoituslipukkeet | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Esimerkki vapaarajan laskenta sekakuormalle | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)